வித்தியாசத்தை பாருங்கள்...


ஒரு நீர்நிலை தண்ணீர் இருக்கும்போதும், இல்லாமல் வறண்டுபோகும்போதும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்கள்.

இடம்: புதுக்குளம், கடுக்கரை, கன்னியாகுமரி மாவட்டம்.
views: 1248