உலக மீனவர்கள் தினம்


உலக மீனவர்கள் தின வாழ்த்துக்கள் !

நாளை என்ற நிச்சயம் இல்லாத, உழைப்பாளிகளை முதலாளிகளாக இன்றும் மதித்து பங்கு அளிக்கும் ஒரே தொழில் கொள்கை கொண்டவர்கள்.


Sam Loy Posted by Sam Loy


views: 2683